การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนภายในตำบล ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๘ เดือนกันยายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนภายในตำบล ประจำปี ๒๕๖๓ "หลักสูตรส่งเสริมอาชีพการจับผ้าประดับและจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ" เพื่อเป็นการฝึกอาชีพและทักษะด้านอาชีพให้กับกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถพึ่งตนเองและสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว