การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563 

 วันที่ 31 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ดำเนินการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตแบบพออยู่พอกิน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน และอาชีพในชุมชน และส่งเสริมให้ประชาชนเกิดแนวคิดในการพึ่งพาตนเอง และสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่มขึ้น