Header

 

นโยบายและแผน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 2

เมื่อวานนี้ 5

สัปดาห์นี้ 2

เดือนนี้ 7

ทั้งหมด 74390

Currently are 9 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ข่าวกิจกรรม

โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า

เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า ได้จัดโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ขึ้นเพื่อ ๑.ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ๒.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน ๓.เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน ๔.เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ ๕.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพและถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่สังคมฯ  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านเป้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าได้จัดทำโครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2563 

ขึ้นในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เพื่อให้ประชาชนเกิดความซาบซึ้งและตระหนักในความสำคัญ

เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน และส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป

 

25633 2562 0

 

25633 2562 1

 

25633 2562 5

 

25633 2562 6

 

2563 1

 

2563 0

 

2563 2

 

25633 2562

โครงการเยาวชนไทยใส่ใจป้องกันโควิด ๑๙

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเป้า ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า และ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการเยาวชนไทยใส่ใจป้องกันโควิด ๑๙ ขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการจัดทำหน้ากากอนามัย ลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนฝึกอาชีพเย็บผ้ามีรายได้จากการเย็บหน้ากากอนามัย และเพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมเป็นการอาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนภายในตำบล ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๘ เดือนกันยายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนภายในตำบล ประจำปี ๒๕๖๓ "หลักสูตรส่งเสริมอาชีพการจับผ้าประดับและจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ" เพื่อเป็นการฝึกอาชีพและทักษะด้านอาชีพให้กับกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถพึ่งตนเองและสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว

 

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563 

 วันที่ 31 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ดำเนินการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตแบบพออยู่พอกิน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน และอาชีพในชุมชน และส่งเสริมให้ประชาชนเกิดแนวคิดในการพึ่งพาตนเอง และสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่มขึ้น 

    

 

      

 

       

 

 

     

 

      

หมวดหมู่รอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120

Tel/Fax :  044-666648-9