Header

 

นโยบายและแผน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 2

เมื่อวานนี้ 5

สัปดาห์นี้ 2

เดือนนี้ 7

ทั้งหมด 74390

Currently are 8 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจาปี ๒๕๖๒ คลิ๊กที่นี่

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนภายในตาบล ประจำปี ๒๕๖๒ การฝึกอาชีพทอพรหมเช็ดเท้า คลิ๊กที่นี่
โครงการจัดงานประเพณีวิถีอีสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2563 คลิ๊กที่นี่

โครงการการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 คลิ๊กที่นี่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2564 คลิ๊กที่นี่

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2566  คลิ๊กที่นี่

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนประจำตำบลบ้านเป้า ประจำปี 2566  คลิ๊กที่นี

              เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าสมัยสามัญ สมัยแรก    ครั้งที่ 1/2565 ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าเป็นการ เป็นการประชุมสภาเพื่อเสนอญัตติแถลงนโยบายของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ทั้งนี้ได้เชิญ หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการกองทุกกอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมสภาครั้งนี้ด้วย ร่วมวางแผนร่วมดำเนินการและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆของแต่ละหมู่บ้าน  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น29 คน

2565 1       2565 2

              เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำปี 2565 โดยมีนายอลงกต  เดือนไธสง  นายกองค์การบริหารส่วนตบลบ้านเป้า เป็นประธานเปิดโครงการ มีประชาชนทั้ง 12 หมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ ที่ได้เข้าร่วมอบรมโครงการทั้งหมด 70 คน ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากนี้ โครงการนี้เป็นการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดทำตระกร้าสานเชือก เพื่อให้ประชาชนได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพต่อไป  ผลจากร่วมในการจัดโครงการครั้งนี้ ประชาชนที่เข้ารับการอบรมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและมีความคิดเห็นต่อการจัดโครงการครั้งนี้ว่า เป็นโครงการที่ฝึกให้มีความรู้ในการจัดทำตระกร้าสานเชือก มีความคิดสร้างสรรในการจัดทำตระกร้าเพื่อให้ประชาชนได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพต่อไปได้ ผู้เข้าร่วมอบรมยังเสนอให้มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่ดีแบบนี้ไปเรื่อยๆ เพราะ ประชาชนจะได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป

 

       ด้วย  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า  อำเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ดำเนินการรณรงค์และการบริหารจัดการขยะ  ประจำปี 2566  โดยมี โดยมีนายอลงกต  เดือนไธสง  นายกองค์การบริหารส่วนตบลบ้านเป้า เป็นประธานเปิดโครงการ ระหว่างวันที่  7 - 15  ธันวาคม  พ.ศ. 2565  เพื่อขับเคลื่อนการลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน  และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญ  รู้จักและเข้าใจการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน  จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 400  คน ทั้ง 12 หมู่บ้าน ประชาชนให้ความร่วมมือในการนำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกเป็นการลดปริมาณขยะอินทรีย์ในครัวเรือน ประชาชนทั้ง 12 หมู่บ้าน ได้แสดงความคิดเห็นว่าควรจะมีการติดตามในการจัดกิจกรรมการรณรงค์และการบริหารจัดการขยะ เพื่อเป็นการพัฒนาให้แต่ละหมู่บ้านสะอาด ปลอดภัยจากโรคระบาดต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามการจัดกิจกรรมการรณรงค์และการบริหารจัดการขยะเพื่อลดขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน 

S 4096010

 

 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ได้จัดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายอลงกต  เดือนไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เป็นประธานพิธีจัดงาน  โดยมีนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ตำบลบ้านเป้า ทั้ง 3 โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า และผู้ปกครอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กทั้งสิ้น 350 คน ผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้ อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ทุกๆปี เพื่อให้เด็กมีความกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรร ฉลาดคิดฉลาดทำ  ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวันเด็กครั้งนี้ว่า น่าจะซุ้มกิจกรรมสำหรับเด็กๆมากกว่านี้ เพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมกรรมมากขึ้น  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจะนำข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมวันเด็กในครั้งต่อไป

 

  

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120

Tel/Fax :  044-666648-9