Header

 

นโยบายและแผน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 1

เมื่อวานนี้ 5

สัปดาห์นี้ 1

เดือนนี้ 6

ทั้งหมด 74389

Currently are 7 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิ๊กที่นี่

หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิ๊กที่นี่

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ คลิ๊กที่นี่

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  คลิ๊กที่นี่
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  คลิ๊กที่นี่
 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น คลิ๊กที่นี่
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562)  คลิ๊กที่นี่
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  คลิ๊กที่นี่
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561  คลิ๊กที่นี่
 
 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนที่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  คลิ๊กที่นี่
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการจัดทำแผสพัฒนาของ อปท. (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  คลิ๊กที่นี่
 
   

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120

Tel/Fax :  044-666648-9